Lernez Ido!

Se tu es hike, to es pro ke tu es interesata lernar la linguo auxiliara internaciona Ido. Gratuli! Poka homi en la mondo mem savas pri lua existo.

La suba libri skribesis specale por lernar la linguo. Me rekomendas lektar li en la ordino en qua me pozis li.

Me esperas ke tu juos deskovrar ed explorar Ido.

Gilles-Philippe Morin
Saguenay

Exercaro (1924)

Titulo: IDO: Exercaro
Autoro: L. de Beaufront
Yaro: 1924
Edituro: 5a edituro
Editerio: Imprimerio Chaix
Urbo: Paris
Pagini: 40

Exercaro.pdf

Unesma Lektolibro (1920-1921)

Parto Unesma (1920)

Titulo: IDO: Unesma Lektolibro: Parto Unesma
Autori: divers autori
Yaro: 1920
Edituro: 2-ma edituro
Editerio: Imprimerie Chaix
Urbo: Paris
Pagini: 76

Parto Unesma.pdf

Duesma Parto (1921)

Titulo: IDO: Unesma Lektolibro: Parto Duesma
Autori: divers autori
Yaro: 1921
Edituro: Duesma edituro
Editerio: Imprimerie Chaix
Urbo: Paris
Pagini: 84

Parto Duesma.pdf

Delmas-Tabeli Helpanta (1926)

Titulo: Expliko-Libreto di La Delmas-Tabeli Helpanta por la praktikal docado di la moderna lingui per la direta metodo e l'imaji
Autoro: J. Guignon
Yaro: 1926
Editerio: Ido-Kontoro
Urbo:  Thaon-les-Vosges
Pagini: 106

Expliko-Libreto.pdf
Tabeli.pdf

Enkhiridion (1909)

Titulo: “Enkhiridion” o Manu-Libro di Epikteto
Autori: C.S. Pearson e D-o L. Couturat
Yaro: 1909
Editerio: Ch. Delagrave
Urbo: Paris
Pagini: 24
Noto: Extraktita de la Triesma Lektolibro

Enkhiridion.pdf

Kompleta Gramatiko Detaloza (1925)

Titulo: Kompleta Gramatiko detaloza di la linguo internaciona IDO
Autoro: L. de Beaufront
Yaro: 1925
Editerio:  Meier-Heucke
Urbo: Esch-Alzette
Pagini: 234

de Beaufront 1925.pdf

Raporto (1937)

Titulo: Raporto: Decidi dil Akademio Interimala e Du Suplementi
Autoro: Lektoro Jānis Roze
Yaro: 1937
Editerio: Autora izdevniecība
Urbo: Rīgā
Pagini: 106
Noto: Kun la dediko «Homajo a la tre estimata Ido-konsorto ed amiko Sioro Dr. L. Galantas; Keckemét. Kordialisime salutante, Jānis Roze l'autoro. Riga, La 15-a julio 1937.»

Raporto.pdf

Linguo (2022—)

Linguo

Prière sur l'Acropole de Renan: Je suis né, déesse aux yeux bleux…

«Me naskis, deina blu-okulo, de barbara gepatri, che la bon e vertuoza Cimeriani qui habitas la bordo di maro sen-luma, herisata da rokaji, sempre batata dal sturmi. Ibe, on konocas apene la suno; la flori esas la muski maral, l'algi e la koloroza konki quin on trovas en la fundo dil golfeti dezerta. Ibe la nubi semblas sen koloro, ed ipsa la joyo esas kelke trista; ma fonteni de kold aquo ibe fluas ek la rokaji, e l'okuli dil yunini esas quale ta verda fonteni en qui, sur fundi de herbi ondo-forma, reflektas su la cielo.

«Mea preavi, tam antique kam ni povas konocar, esis konsakrit al fora navigado,  sur mari quin tua argonauti nultempe konocis. Me audis, dum mea yuneso, la kansoni pri voyaji al polo; me esis bersat en la memoreso dil glaci-flotari, dil nebuloz mari lakto-simila, dil insuli plena de uceli, qui sua-hore kantadas e, flugeskante omni kune, obskurigas la cielo.»

Qualité essentielle de la langue internationale, d'après le professeur Otto Jespersen de Copenhague, membre du Comité de la Délégation et premier Président de l'Académie de l'Ido:

«La maxim bona linguo internaciona esas ta, qua prizentas la maxim faciles—granda facileso por la maxim multa homi.»

Markezo Louis de Beaufront, precipua autoro di Ido.

La Skopo

Da markezo Louis de Beaufront.

Tra densa tenebro, lumizas nin stelo
Ad olqua konstante ni fidas.
Per lua brilado en nigra cielo,
La skopon montrata ni vidas.
E nule ni timas la nokto-fantomi,
La stroki dil fato, la moki dil homi,
Nam rekta, sentrompa, justege trasita,
La voyo da ni selektita.

Ni semas obstine, nultempe tedesas,
Al tempi futura pensante,
Mil grani perisas, dek mili perdesas;
Ni plugas e semas konstante.
«Ha finez!» klamachas la homi kun moko
«No, durez, avancez!» adjuras nin voko;
La nevi per benedikado vi pagos,
Se kun persevero vi agos.

Dum longa sukusi dil vintro-tempesti,
Ul branchi frapita ruptesas.
L’arboro ne mortis, e balde nov testi
Pri lua vigoro trovesas.
Certege permanos la brav Idistaro:
Lun ya ne faligos mult enemikaro.
Plenfide lu marchas, ardore flamoza,
Al skopo brilante lumoza.

Kuraje, persiste, ne deviacante,
Ni sequez la voyo montrita!
Mem singla guteti, sencese falante,
Perforas la petro granita.
L’espero, l’obstino e la konstanteso,
Yen bela tri forci, di qui l’efikado,
Tra multa labori e persekuteso,
Nin duktos a la triumfado.